Stichting Symphonic eMotions

Doelstelling Stichting Symphonic eMotions

Het doel van Stichting Symphonic eMotions is het stimuleren en faciliteren van innovatie op het gebied van zorg, cultuur en creativiteit om kwetsbare mensen met een beperking een beter, gezonder en gelukkiger leven te bieden, alsmede het verrichten van alles wat met het voorgaande nuttig of noodzakelijk mocht zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan

De Stichting kan geldelijke steun verlenen aan personen en/of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van bewegen voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking.

Download hier het actuele beleidsplan.

Financieel

De manier waarop de Stichting geld werft

 • Vergoedingen en bijdragen van door de Stichting geleverde diensten.
 • Subsidies, giften en donaties. Doneer nu
 • Hetgeen verkregen wordt door erfstellingen en donaties.

Beheer van het vermogen van de Stichting

Stichting Symphonic eMotions beoogt uitsluitend het dienen van het algemeen belang en beoogt niet het maken van winst. De Stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen (dan wel een opvolgende regeling) te zijn en als zodanig aangemerkt te zijn door de Nederlandse belastingdienst.

De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen van de Stichting. De Stichting zorgt uiteraard voor een goed beheer van haar vermogen.

Jaarlijks zal het bestuur van de stichting de besteding van de middelen binnen de kaders van de statuten bepalen.

De kosten van verwerving van gelden en de beheerkosten van de Stichting dienen in redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de Stichting. De kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankkosten.

Onze bestuurders beschikken niet over het vermogen van de Stichting, alsof het hun eigen vermogen is. Er is sprake van gescheiden vermogen.

Geld dat overblijft na opheffing van de Stichting wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.

Bestuur

Voorzitter de heer B.J. (Bart) Peters
Secretaris de heer F.J. (Frans-Jan) Wind
Penningmeester de heer D.G.C. (Deny) de Jong.

De bestuursleden voldoen aan de integriteitseisen zoals geformuleerd voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en ontvangen geen onkostenvergoeding of vacatiegelden voor hun werkzaamheden.

Het bestuur vergadert periodiek maar minimaal tweemaal per jaar over o.a. de besteding van de middelen, het budget en de vaststelling van de jaarrekening. Het bestuur besluit altijd met meerderheid van stemmen. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt door de secretaris.

Stichting Symphonic eMotions heeft geen personeel in dienst.

Activiteiten 2020

Stichting Symphonic eMotions is februari 2020 opgericht. Gedurende de periode van de Coronacrisis in het voorjaar en zomer zijn zorginstellingen - onze doelgroep - in lockdown gegaan, waardoor de voortgang van onze plannen vertraging heeft opgelopen. Anderzijds hebben we deze 'rustige' tijd goed kunnen benutten met intensief marktonderzoek en online nieuwe contacten kunnen leggen.

Om de zorginstellingen in de moeilijke Coronatijden te helpen, hebben we Symphie ontwikkeld: het gratis kleine zusje van Symphonic eMotions. Symphie is zeer positief ontvangen en heeft voor afleiding gezorgd onder zorgmedewerkers en zorgcliënten. Door de reacties op Symphie voelden wij ons gesteund in ons streven (therapeutische) beweging door muziek te brengen in zorginstellingen.

Jaarverslagen

 • Jaarlijks legt de Stichting in een jaarverslag verantwoording af over de besteding van de middelen.
 • De eerste jaarverslagen en jaarrekeningen zullen medio 2021 hier worden gepubliceerd.
 • De jaarrekeningen worden gecontroleerd en goedgekeurd door Vrielink & Co Belastingadviseurs te Hilversum.

Overig

 • Naam zoals in de statuten vermeld: Stichting Symphonic eMotions
 • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaalnummer 860958115
 • Kamer van Koophandel nummer 77281934
 • Postadres Pinksterbloem 1 1902 SP Castricum
 • Bezoekadres Castricummer Werf 102 1901 RS Castricum
 • Bank NL21INGB0008167915 t.n.v. Stichting Symphonic eMotions
 • Contact 06 5236 4842 stichting@symphonic-emotions.nl